Headerafbeelding

Samenwerking tussen gemeente Venlo en ondernemers staat centraal

Samenwerking tussen gemeente Venlo en ondernemers staat centraal

Erwin Boom gaat de komende vier jaar aan de slag met de thema’s economie, kennisinfrastructuur en sociale zaken. “We moeten onze krachten blijven bundelen en gezamenlijk aan de toekomst van Venlo werken”, stelt Boom. “Daarom hebben we samen met ondernemers en kennisinstellingen de uitvoeringsagenda ‘Werken in Venlo’ opgesteld met o.a. als doel om talent voor Venlo te behouden.”

In de afgelopen vier jaar stond wethouder Erwin Boom in direct contact met de Venlose inwoners en ondernemers. Als wethouder Economie investeerde hij in contacten met ondernemers door stage te lopen en op werkbezoek te gaan bij Venlose bedrijven. Door midden in het werkveld te staan, leerde hij veel ondernemers en werknemers persoonlijk kennen. “Dit zorgde ervoor dat ik concreet met eigen ogen kon zien welke uitdagingen hen bezighouden, zoals het gebrek aan personeel. Door deze manier van inleven, kon ik meedenken over mogelijke oplossingen en over de vraag hoe ik hier vanuit mijn politiek bestuurlijke functie aan kan bijdragen. Het belangrijkste hierin vind ik als wethouder om benaderbaar te zijn voor ondernemers en inwoners. De afgelopen jaren heb ik geïnvesteerd om ondernemers ervan te overtuigen dat we als gemeente in oplossingen (mee)denken, hen daadwerkelijk op weg kunnen helpen en samen echt een stap verder kunnen komen. Die aanpak is goed gelukt.”

‘Als wethouder wil ik benaderbaar zijn voor zowel ondernemers als inwoners’

De komende ambtsperiode wil wethouder Boom ook ruimte voor nieuwe bedrijvigheid creëren. Een uitdaging hierbij is het vinden van geschikte ruimte, door schaarste aan beschikbare grond. Boom: “Hiervoor gaan we, ook in samenwerking met Ondernemend Venlo, onze bestaande bedrijventerreinen onder de loep nemen en kijken waar hiervoor reële kansen liggen. Daarnaast willen we beschikbare ruimte efficiënter indelen door meerdere kleine bedrijven te vestigen op een nieuwe kavel, in plaats van dat alle ruimte wordt toegewezen aan één groot bedrijf.”

Talent behouden

Extra bedrijvigheid betekent extra werkgelegenheid, een heikel punt met de krapte op de arbeidsmarkt. “De schaarste aan personeel betekent dat we zorgvuldiger moeten omgaan met het aanwezige talent in onze regio. Dat is belangrijk om te kunnen voldoen aan de arbeidsvraag, maar ook om zoveel mogelijk inwoners de kans te bieden op betaald werk.”

De gemeente Venlo gaat ook inzetten op behoud van talent door studenten aan de stad te binden. “Het mooie aan Venlo is dat de kennisinfrastructuur, van het mbo, hbo tot aan het universitair onderwijs, de komende jaren geborgd is en de onderwijsinstellingen hun opleidingsmogelijkheden steeds meer toespitsen op de vraag in de lokale markt. Maar het is zonde dat studenten vaak nog niet weten welke mooie bedrijven en carrièremogelijkheden onze regio biedt. Daarom heeft de gemeente Venlo, gezamenlijk met vele lokale bedrijven en kennisinstellingen, een (dynamische) uitvoeringsagenda ‘Werken in Venlo’ opgesteld met als doel om talent voor Venlo te behouden.”

De totstandkoming van deze uitvoeringsagenda is gestart met een grote fysieke netwerkbijeenkomst ‘Werken in Venlo’, die zestig lokale bedrijven en kennisinstellingen uit het brede werkveld ‘arbeidsmarkt’ bijwoonden. De netwerkbijeenkomst had als doel te komen tot een eerste aanzet van acties en projecten voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda ‘Werken in Venlo’. Het Talentenkwadrant, zoals opgenomen in het integraal beleidskader arbeidsmarktbeleid, vormt het centrale uitgangspunt.

Voorbeelden van kansrijke projecten die hieruit zijn voortgevloeid zijn onder meer: jongeren kennis laten maken met bedrijven en het verhogen van de instroom van leerlingen van het voorgezet onderwijs naar het regionaal beroepsonderwijs. Wethouder Boom:

“De informatie, input en ideeën die gedeeld zijn tijdens de bijeenkomst zijn veelomvattend. Onze gemeenteraad geeft de komende maand ook haar kijk op de opgestelde uitvoeringsagenda. Deze input wordt meegenomen, waarna we concreet met de verdere uitvoering aan de slag gaan.

‘Het delen van expertise en ervaringen geeft een impuls aan de samenwerking in het belang van arbeidsmarktontwikkelingen’

Als wethouder wil ik verbinden, verstevigen en uitbreiden tussen publiek-private samenwerkingen. Het delen van expertise en ervaringen geeft een impuls aan de samenwerking in het belang van arbeidsmarktontwikkelingen. Dit wil de gemeente Venlo bereiken door in te blijven zetten op het verbinden en ontwikkelen van – voor de stad én regio – belangrijke sectoren: maakindustrie, logistiek, agro, vrijetijdseconomie en zorg. Zo gaan we samen met de Provincie Limburg een forse investering doen in de Brightlands Campus om meer diversiteit aan werkgelegenheid en cross-overs te creëren op deze gebieden. Wat mij betreft is dit pas een eerste stap naar een duurzamere arbeidsmarkt. De synergie tussen kennis, lokaal ondernemerschap en een meedenkende overheid is van cruciaal belang voor het doen slagen hiervan.”

Sociale zaken

Nieuw in de portefeuille van Boom is Sociale Zaken. “Een belangrijk onderwerp, want onze regionale economie zal in 2040 verder zijn gegroeid, de bevolkingsomvang is verder toegenomen en in opbouw en samenstelling veranderd. Voor mij daarom ook een persoonlijke keuze omdat dit vraagt om duurzame oplossingen in de relatie tussen onze economie, de kennisinfrastructuur en de arbeidsmarkt. Aan de ene kant wordt er werkgelegenheid gecreëerd en aan de andere kant bekijk je samen, hoe deze het beste ingevuld kan worden.”

Sociale Zaken betreft ook het armoedebeleid. Door de nasleep van corona, inflatie en hoge grondstof- en energieprijzen is het leven een stuk duurder geworden. “Crisis na crisis treft onze inwoners en bedrijven. Voor mensen die financieel krap zitten, is de drempel om hulp te vragen aan de overheid vaak nog te hoog. Dit speelt ook bij ondernemers en hun werknemers, die hun bestaan wellicht niet meer zeker zijn. Het Rijk blijft primair verantwoordelijk voor eventuele inkomensondersteuning, maar als lokale overheid kun je aanvullend wel degelijk een verschil maken. Als wethouder wil ik daarom het taboe rondom armoede doorbreken, bespreekbaar maken en de persoon zijn waardoor inwoners en ondernemers weer vertrouwen in ons als overheid krijgen en daardoor wél durven aankloppen voor hulp en ondersteuning.”

M: +31 6 34029530

E: e.boom@venlo.nl

www.venlo.nl

Venlo, 26-9-2022

Bron: https://www.ondernemendvenlo.nl/samenwerking-tussen-gemeente-venlo-en-ondernemers-staat-centraal-in-coalitieakkoord/

Terug