Headerafbeelding

Kadernota 2023; Vanuit goede uitgangspositie verder bouwen aan de toekomst van Venlo

Kadernota 2023; Vanuit goede uitgangspositie verder bouwen aan de toekomst van Venlo

De afgelopen jaren is er een stevig fundament gelegd voor Venlo. Ondanks de roerige periode is Venlo financieel weer gezond. Dit is een mooi uitgangspunt voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college om verder te bouwen aan een nog sterker Venlo. 

De kadernota 2023 zet in grote lijnen de kaders uit voor de begroting die in het najaar wordt gemaakt. Kort gezegd stelt de gemeenteraad hiermee globaal vast wat belangrijk is en waar het geld aan wordt uitgegeven. De kadernota voor 2023 bevat geen grote veranderingen in het beleid, maar is vooral een duiding voor de nieuwe raad en college van wat er allemaal al gebeurt in Venlo.

Goede uitgangspositie
2021 was wederom een bewogen jaar; De corona-pandemie en de hoogwatercrisis in juni hebben hun weerslag gehad op de inwoners van Venlo. Tegelijkertijd kunnen we concluderen dat er veel gedaan en gebeurd is in onze gemeente. Het onderhoud van de openbare ruimte is op orde gebracht. Grote projecten zoals het Museumkwartier, het Kazernekwartier en Q4 zijn in uitvoering of zelfs al afgerond. Er zijn extra woningen gebouwd en het aantal studenten is gegroeid en minder inwoners zijn afhankelijk van een uitkering.

Financieel gezien staan we er ook goed voor. De inkomsten en uitgaven zijn in balans. De voorlopige verwachting is dat we 2021 afsluiten met een positief resultaat. Dit komt grotendeels door bedragen die we eenmalig hebben gekregen, vooral van het Rijk. De vooruitzichten in de Kadernota zijn nu dat het vanaf 2026 financieel weer een stuk krapper zal worden, vooral omdat we vanaf dan veel minder incidentele vergoedingen vanuit het Rijk mogen verwachten. We moeten dus behoedzaam blijven om ook op lange termijn onze inkomsten en uitgaven in balans te houden.

Wonen, wonen, wonen
Genoeg en passende woonruimte voor verschillende groepen inwoners is een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Daarbij blijft de leefbaarheid van de wijken, kernen en buurten een belangrijk aandachtspunt. Samen met de provincie en waterschap pakken we de waterveiligheid aan waarbij we oog houden voor aantrekkelijk wonen, recreëren en de natuurlijke omgeving van de Maas.

Duurzaamheid en energie
De noodzakelijke energietransitie is een andere grote uitdaging die onze aandacht heeft. Daarom staat het thema duurzaamheid hoog op de agenda; we gaan bijvoorbeeld aan de slag met de verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed en gemeenschapsaccommodaties.

Energie armoede is ook voor Venlo een speerpunt. Los van de landelijke vergoedingen voor de energierekening voor deel van onze inwoners, zet Venlo in op preventie; door laagdrempelige oplossingen kunnen inwoners hun huis duurzamer maken. Dat heeft direct invloed op de eigen kosten.

Investeren in Venlo en haar inwoners
We blijven investeren in Venlo, niet alleen in woningen en andere bouwprojecten. Maar bijvoorbeeld ook in Venlo als aantrekkelijke studentenstad met een groeiende Brightlands campus op Greenport. En we investeren in preventie en bestrijding van armoede en laaggeletterdheid. We willen de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers verder versterken, bijvoorbeeld met een ondernemersloket waar ondernemers met hun vragen terecht kunnen.

En natuurlijk vergeten we ook onze jongeren niet. Er gaat aandacht uit naar het bieden van voldoende stageplaatsen en de geestelijke gezondheid van deze groep na de corona-periode. Ook trekken we samen met de jongerenraad op voor een duidelijkere stem in het stadsbestuur.

Oorlog in Oekraïne brengt onzekerheden
Waar Venlo een goede basis biedt voor haar inwoners, is dat op andere plekken heel anders; we zien het allemaal dagelijks in het nieuws. De oorlog in Oekraïne brengt op veel gebieden grote onzekerheden met zich mee. Denk maar aan de opvang en huisvesting van mensen die de oorlog ontvlucht zijn en de stijgende brandstof- en energieprijzen en de gevolgen die dat heeft. Net als in de rest van Nederland zullen we ook in Venlo de gevolgen van de oorlog ondervinden en moeten we met oplossingen komen.

De Kadernota 2023 wordt op woensdag 11 mei, samen met de voorlopige resultaten uit de jaarrekening 2021, toegelicht aan de gemeenteraad. Op 25 mei volgt de besluitvorming.

Geïnteresseerd in de volledige Kadernota 2023? Deze kunt u hier lezen.

Venlo, 2-5-2022

Bron: https://www.venloonline.nl/nieuws/2022-05-03/kadernota-2023-vanuit-goede-uitgangspositie-verder-bouwen-aan-de-toekomst-van-venlo

Terug